Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Chính sách sỉ

Hiện nay, do mức chiết khấu trên Uyenloanvpp.com rất cao, đặc biệt vào các thời điểm chạy chương trình. Do đó đối với mỗi chương trình số lượng sản phẩm giảm sốc có giới hạn nhất định, vì vậy để đảm bảo quyền lợi của từng khách hàng, chúng tôi xin thông báo chính sách về “Đơn Hàng Sỉ” như sau: 


1. Đơn hàng được gọi là “đơn hàng sỉ” khi thoả 1 trong các tiêu chí sau:

  • - Tổng giá trị các đơn hàng trong vòng 3 ngày có giá trị: từ 5.000.000 đồng (5 triệu đồng) trở lên.
  • - 1 Đơn hàng hoặc tổng các đơn hàng trong vòng 3 ngày: có 1 sản phẩm có tổng số lượng từ 15 trở lên (Cùng 1 mã hàng). Đối với mặt hàng VPP thỏa thêm điều kiện tổng giá trị của các đã mua đơn hàng lớn hơn 1.000.000 đồng.
  • - 1 Đơn hàng hoặc tổng các đơn hàng trong vòng 3 ngày: có tổng số lượng sản phẩm (đủ loại) từ 20 sản phẩm trở lên và Số lượng mỗi tựa (Cùng 1 mã hàng) từ 5 trở lên. Không áp dụng cho mặt hàng VPP.
  • - Tổng giá trị các tựa ngoại văn trong đơn hàng trong vòng 3 ngày có giá trị: từ 2.000.000 đồng (2 triệu đồng) trở lên.
  • - Các đơn hàng có cùng thông tin người mua hàng (cùng số điện thoại, cùng email hoặc cùng địa chỉ nhận hàng) thì được tính là đơn hàng của 1 khách hàng.

 

 

: 0914 810 368 hoặc Email: vppuyenloan@gmail.com